Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Tháng và Quý

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Tháng và Quý

Báo cáo thuế theo Qúy, Tháng gồm những gì? Các tờ khai thuế phải nộp hàng Qúy, Tháng cho cơ quan thuế? Kế toán Gia Lộc xin chia sẻ Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý cho cơ quan thuế.

Báo cáo thuế theo Qúy, Tháng gồm những gì? Các tờ khai thuế phải nộp hàng Qúy, Tháng cho cơ quan thuế? Kế toán Gia Lộc xin chia sẻ Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, hàng quý cho cơ quan thuế.

I. Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Quý/Tháng:

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Việc đầu tiên: Các bạn phải xác định được DN mình kê khai thuế GTGT theo tháng hay Qúy – Kê khai thuế GTGT theo phương pháp Khấu trừ hay trực tiếp.
  -> Việc này rất quan trọng nhé, vì phải xác định được thì tiếp đó mới chọn được Mẫu tờ khai thuế GTGT để nộp.

———————————————————————————-
 

a, Cách xác định kê khai thuế GTGT theo Qúy hay Tháng:

– Thuế GTGT thuộc loại khai theo Tháng(tức là tất cả các DN sẽ khai theo tháng).

– Những DN mới thành lập thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý. (Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng sẽ dựa vào doanh thu để xác định).

– Những DN đang hoạt động nếu Doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống thì được kê khai theo quý (Nếu lớn hơn 50 tỷ thì phải khai theo tháng.)

– Và thực hiện ổn định trọn năm dương lịch.
Chi tiết:Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng
————————————————————
 

b, Cách xác định kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ hay trực tiếp:

– Những DN đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên và DN đăng ký tự nguyện: -> Thì kê khai theo phương pháp khấu trừ.
   – Những DN có doanh thu dưới 1 tỷ -> Thì kê khai theo phương pháp trực tiếp(trừ trường hợp đăng ký tự nguyên kê khai theo pp khấu trừ)

Chi tiết:Cách xác định kê khai theo khấu trừ hay trực tiếp

Như vậy:
+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT.

 
Lưu ý: Những DN mới thành lập thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp. (Nếu muốn kê khai theo pp khấu trừ thì nộp Mẫu tờ khai thuế 01/GTGT)
Chi tiết:Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 
+) Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

    Nếu trực tiếp trên giá trị gia tăng:
– Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT

    Nếu trực tiếp trên doanh thu:
 – Mẫu tờ khai phải nộp: Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT

Chi tiết: Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

 
Chú ý:
– Tờ khai theo Qúy hay Tháng thì khi kê khai trên phần mềm HTKK các bạn chọn kỳ kê khai (theo Tháng hay Qúy nhé).

– Trong tháng hoặc Qúy dù có phát sinh hay không phát sinh thì các bạn vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế nhé. (Nếu ko nộp sẽ bị phạt chậm nộp tờ khai đó nhé)
– Nếu Không phát sinh thì các bạn Tích vào Chỉ tiêu [21]: “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.

—————————————————————–
 

2. Thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Việc đầu tiên:Cũng như phần thuế GTGT, là các bạn phải xác định được DN m kê khai thuế TNCN theo Qúy hay Tháng:

– Thuế TNCN thuộc loại khai theo tháng (Tức là tất cả DN sẽ khai theo tháng).
– Nếu DN kê khai thuế GTGT theo quý thì được lựa chọn kê khai thuế TNCN theo quý

Mẫu Tờ khai phải nộp là: Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN
Chú ý: 
– Tờ khai theo Qúy hay Tháng thì khi kê khai trên phần mềm HTKK các bạn chọn kỳ kê khai (theo Tháng hay Qúy nhé).

– Nếu trong tháng hoặc Qúy không trả lương cho bất kỳ 1 nhân viên nào -> Thì không phải nộp Tờ khai tháng/quý đó.
    +) Nếu có trả lương(thì dù có phải nộp thuế hay không phải nộp thuế TNCN) -> Thì phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó.

Chi tiết: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân
– Nếu DN bạn có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì hàng quý cũng phải làm báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN đó nhé.
Chi tiết:Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN
——————————————————————
 

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
 
Hàng quý các bạn căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh DN: -> Để tự tạm tính số tiền thuế TNDN phải nộp hàng quý. (Hàng tháng không tạm tính nhé).
    -> Nếu trong quý có phát sinh số tiền thuế TNDN phải nộp thì chỉ cần đi nộp tiền thuế TNDN đó 
(Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo). (Không phải nộp tờ khai thuế TNDN quý).

Chú ý:

– Mặc dù là để DN tự tạm tính rồi nộp: -> Nhưng Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.
  – Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý 03 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.
Chi tiết: DN chỉ cần nộp tiền thuế TNDN tạm tính

 

—————————————————————–
 

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý (BC THSDHD):
 
– Hầu như tất cả các DN đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý.

– Mẫu báo phải nộp: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-AC

Chú ý:  
– Tất cả các DN nộp BC THSDHĐ theo quý (kể cả DN mới thành lập) -> Chỉ có những DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm theo Tháng.
– Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn nào thì vẫn phải làm BC THSDHĐ nhé
– Nếu DN mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm BC THSDHĐ.

Chi tiết:Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

 

———————————————————————–

Như vậy: Báo cáo thuế Quý hoặc Tháng gồm:

1. Tờ khai thuế GTGT
2. Tờ khai thuế TNCN (nếu có)
3. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
4. Tạm tính tiền thuế TNDN (nếu có)

-> Trên đây là những Báo cáo thuế Qúy hoặc Tháng phải nộp gần như là bắt buộc cho tất cả các DN.
Ngoài ra những DN phát sinh thêm thì phải nộp thêm các Báo cáo khác, ví dụ như: Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải nộp Báo cáo mẫu này …Hoặc phát sinh thêm Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế XNK … thì các bạn phải làm tờ khai để nộp nhé.
– Tiếp đó là Cơ quan BHXH, Liên đoàn lao động Quận (Huyện) …

 

—————————————————————————–

III. Thời hạn nộp các báo cáo thuế theo tháng, quý:

1. Thời hạn nộp các loại Tờ khai thuế:
Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cụ thể như sau:
 
1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
  b) Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
 
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là
ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

7. Trường hợp người nộp thuế khai thuế thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế mà cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.

 —————————————————–
 

2. Thời hạn nộp Tiền thuế các loai:
Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp thuế cụ thể như sau:
 
“1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế
chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
   Đối với
thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

Như vậy:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế cũng là Thời hạn nộp tiền thuế (nếu có).

– Nếu DN bạn kê khai theo Tháng: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
  Ví dụ: Công ty kế toán Gia Lộc kê khai thuế GTGT theo tháng: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 là ngày 20/1/2022.

– Nếu DN bạn kê khai theo Quý: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo.
  Ví dụ:DN bạn kê khai thuế GTGT theo Quý: Thì hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 là ngày 31/1/2022.

Chú ý: Riêng tiền thuế TNDN tạm tính quý thì hạn chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau:
  Ví dụ: DN bạn phải nộp thuế TNDN quý 4/2021 (do có lãi) -> Thì hạn chậm nhất là ngày 30/1/2022.

Để hiểu rõ hơn về lịch nộp các loại tờ khai thuế theo tháng và theo quý các bạn xem thêm: Lịch nộp các loại báo cáo thuế

————————————————————————
 
Kế toán Gia Lộc xin chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Khóa 
học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
__________________________________________________

Báo cáo thuế theo quý gồm những gì

Nguồn: http://ketoanthienung.net/cac-loai-bao-cao-thue-phai-nop-hang-thang-va-quy.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

Home

https://vietnetmedia.edu.vn

Trang chủ dailythuegialoc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *