Tổng cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, ngày 04/5/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã ký ban hành văn bản số 1315/TCT-TCCB gửi các đơn vị trong toàn ngành Thuế quán triệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, hàng năm, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế đều chỉ đạo cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lấy kết quả thi đua yêu nước làm một trong những căn cứ đánh giá tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Thuế có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, việc triển khai công tác thi đua năm 2021 của ngành Thuế nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và phong trào thi đua yêu nước do Tổng cục Thuế phát động với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 và giai đoạn 2021-2025”.

Tại nội dung văn bản, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấnđề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt và tập trung triển khai tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát chủ đề thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế phát động để xây dựng các phong trào thi đua của đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất nhằm giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tập trung chỉ đạo việc hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của đơn vị. Việc thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, các mô hình điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhất là các điển hình phòng chống dịch bệnh, phòng chống tham nhũng, những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập.

Đối với các Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu các đồng chí Cục trưởng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện một số yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm về phát động và thực hiện các phong trào thi đua. Cụ thể:

Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới của đơn vị, coi đây là trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng; có kế hoạch để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Hai là, thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị; mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử để  tuyên truyền các điển hình tiên tiến của đơn vị.

Ba là, định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, lựa chọn gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình xuất sắc nhất của đơn vị gửi về Tổng cục Thuế. Vụ Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để tuyên truyền trên hệ thống các Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế; đồng thời gửi Tạp chí Thi đua Khen thưởng và các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp đăng tải, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến của ngành Thuế.

Bốn là, nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến của các đơn vị phải được thể hiện trong báo cáo sơ, tổng kết phong trào thi đua hàng năm của đơn vị.

Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân thuộc Tổng cục Thuế có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.

Đối với các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu Thủ trưởng các Vụ/đơn vị cần tập trung chỉ đạo việc hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới của đơn vị. Hàng năm, lựa chọn gương người tốt, việc tốt, các nhân tố điển hình xuất sắc nhất của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp.

Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Đồng thời, việc thực hiện công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục bố trí công chức làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chất lượng, có phẩm chất chính trị, tinh thông về nghiệp vụ, có năng lực tham mưu, nghiên cứu, thực hiện tốt vai trò tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong giai đoạn 2015-2020, Tổng cục Thuế đã phát động và triển khai trên 50 phong trào thi đua trong toàn Ngành. Ngoài phong trào thi đua chủ yếu, xuyên suốt cả năm, cấp ủy cùng chính quyền các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế đã thực hiện tốt việc phối hợp phát động nhiều đợt thi đua ngắn ngày theo những chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong từng thời kỳ, những sự kiện trong đại của đất nước.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan Tổng cục Thuế, công tác thi đua khen thưởng thời gian qua đã được lãnh đạo cấp ủy, cơ quan thuế các cấp coi là một trong những biện pháp hiệu quả nhằm quản lý, điều hành đơn vị. Từ đó, công tác thi đua, khen thưởng đã động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng năm của Tổng cục Thuế đã được các cấp, các ngành ghi nhận.

Từ phong trào thi đua yêu nước liên tục và rộng khắp, 5 năm qua (2015-2020), ngành Thuế đã phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính ghi nhận và trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó, 3.580 tập thể được tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 41 tập thể được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 02 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 192 tập thể nhận Cờ Thi đua Bộ Tài chính, 1.380 cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính.

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *