Ngành Thuế tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Ngày 13/5/2021 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 1495/TCT-KK chỉ đạo cơ quan thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh tuyên truyền chính sách gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Các Cục thuế chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Tập trung tuyên truyền sâu, rộng về chính sách

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP tới toàn thể người nộp thuế.

Để được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 52/2021/NĐ-CP, người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào NSNN trước ngày 30/7/2021.

Đồng thời, tại từng địa bàn quản lý thuế, cơ quan thuế chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, chi nhánh/văn phòng đại diện của VCCI để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Thuế lưu ý, hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục theo nhiều hình thức, bảo đảm mọi người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất để người nộp thuế thực hiện đúng và kịp thời chính sách hỗ trợ của nhà nước, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho người nộp thuế.

Những điểm mới về chính sách

Những điểm mới về chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP so với chính sách gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2020 quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP để người nộp thuế thuận tiện theo dõi và thực hiện, cụ thể:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng: bổ sung một số ngành nghề, lĩnh vực được gia hạn tại điểm d, đ, e, g khoản 1 và điểm d, đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP.

Thứ hai, về số tiền thuế và thời gian được gia hạn:

Đối với thuế GTGT phát sinh phải nộp (bao gồm cả số thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của các kỳ tính thuế từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021 được gia hạn 05 tháng; tháng 7/2021 được gia hạn 04 tháng; tháng 8/2021 được gia hạn 03 tháng.

Đối với thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2021 được gia hạn 03 tháng.

Đối với thuế GTGT, thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh phải nộp năm 2021 được gia hạn nộp đến ngày 31/12/2021.

Đối với tiền thuê đất, phải nộp kỳ đầu năm 2021 được gia hạn 06 tháng.

Thứ ba, về trình tự, thủ tục gia hạn: Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Đồng thời, bổ sung thủ tục gia hạn với số thuế GTGT từ công trình sử dụng vốn NSNN thuộc đối tượng phải khấu trừ của kho bạc nhà nước. Thời hạn nộp Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021.

Những lưu ý về thủ tục gia hạn

Để triển khai các thủ tục được nhanh chóng, chính xác, Tổng cục Thuế cũng lưu ý người nộp thuế phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào NSNN trước ngày 30/7/2021.

Đối với trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì người nộp thuế sẽ bị dừng gia hạn và phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào NSNN.

Tổng cục Thuế lưu ý, sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định, thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp xác định lại vào NSNN.

Tại nội dung Công văn số 1495/TCT-KK, Tổng cục Thuế đề nghị các cơ quan thuế nghiêm túc thực hiện, đồng thời thủ trưởng các cơ quan thuế tập trung chỉ đạo, phân công bộ phận chủ trì tham mưu triển khai và tổng hợp, báo cáo.

Cục Thuế chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh/thành phố, báo cáo Tổng cục Thuế (Vụ Kê khai và Kế toán thuế) trước ngày 15/01/2022 và báo cáo cập nhật bổ sung số liệu gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp trước ngày 15/4/2022. 

Theo: Tongcucthue

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *