Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS

0
6

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH
(Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số …………..
 kỳ tính thuế……….  ngày … tháng … năm …)
 

[01] Tên người nộp thuế:…………………………………………….

     [02] Mã số thuế:              

[03] Địa chỉ: ………………………………………………….
[04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: ………………………………….
[06] Điện thoại:…………..[07] Fax:……………………..[08] Email: ……………….
[09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………

     [10] Mã số thuế:              

[11] Địa chỉ: …………………………………………….
[12] Quận/huyện: ………………. [13] Tỉnh/thành phố: ……………………………
[14] Điện thoại: …………………  [15] Fax: ……………… [16] Email: …………………….
[17] Hợp đồng đại lý thuế số……………………………..ngày……………………….

A. Nội dung bổ sung, điều chỉnh thông tin đã kê khai:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STTChỉ tiêu điều chỉnhMã số
chỉ tiêu
Số đã kê khaiSố điều chỉnhChênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai
(1)(2)(3)(4)(5)(6)=(5)-(4)
IChỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế phải nộp,
    
II.Chỉ tiêu điều chỉnh giảm số thuế phải nộp,
    
IIITổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -):
     

B. Tính số tiền chậm nộp:
1. Số ngày chậm nộp: ………. ngày chậm nộp x mức tiền chậm nộp %): …………

C. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:
1. Người nộp thuế tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn phải nộp trả NSNN là … đồng thuộc Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN số … ngày ….. của …(tên cơ quan thuế quyết định hoàn thuế)…
– Số ngày nhận được tiền hoàn thuế:…………………….
– Số tiền chậm nộp (= số tiền đã được hoàn phải nộp trả NSNN x số ngày nhận được tiền hoàn thuế x mức tiền chậm nộp %): ……………………………
2. Lý do khác:……………………………………………….

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 Ngày …....tháng …….năm …….
 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Họ và tên:…….Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:…….
 

 

Ghi chú:
a) Hướng dẫn kê khai mục III. Tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp, (tăng: +; giảm: -) đối với khai bổ sung điều chỉnh tờ khai 01/GTGT
–          1. Điều chỉnh số thuế phải nộp (đối với thuế GTGT là chỉ tiêu [40])
–          2. Điều chỉnh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu [43])
b) Trường hợp KHBS kèm theo tờ khai thuế đối với dầu khí thì đơn vị tiền có thể là VNĐ hoặc USD./.
 

Tải về:

Bản giải trình bổ sung KHBS

__________________________________________________

Nguồn: http://ketoanthienung.net/mau-ban-giai-trinh-khai-bo-sung-dieu-chinh-mau-so-01-khbs.htm7

Tham khảo danh sách website đăng tin rao vặt

Home Static

https://hoidoanhnghieptienphong.com

https://vietnetmedia.edu.vn

Home

Tổng điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here