Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Theo Biểu cam kết dịch vụ WTO, Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường đối với dịch vụ bảo hiểm. Hiện nay, thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ Việt Nam đang hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài. Hầu hết nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng muốn thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này. Do đó, trong bài viết này, Đại Lý Thuế Gia Lộc hướng dẫn quý khách hàng quan tâm về các điều kiện và quy trình để nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam theo pháp luật hiện hành.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật đầu tư năm 2014;
 • Luật doanh nghiệp năm 2014;
 • Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2010;
 • Nghị định số 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật kinh doanh bảo hiểm và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

Điều kiện đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi đáp úng các điều kiện sau đây sẽ được phép đầu tư thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam:

 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành;
 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Lưu ý: Vốn pháp định đối với dịch vụ kinh doanh bảo hiểm được quy định cụ thể tại Điều 10 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP.

Quy trình thành lập

Bước 1: Đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty dự dịnh đặt trụ sở. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: đăng ký thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm

Doanh nghiệp đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm tới Bộ tài chính. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Bộ Tài chính quy định;
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Phương án hoạt động 05 năm đầu phù hợp với lĩnh vực kinh doanh đề nghị cấp Giấy phép;
 • Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; lý lịch tư pháp, lý lịch, bản sao văn bằng, chứng chỉ của người dự kiến được bổ nhiệm là Chủ tịch Công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, chuyên gia tính toán hoặc chuyên gia tính toán dự phòng và khả năng thanh toán, kế toán trưởng của doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Danh sách thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên;
 • Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm dự kiến triển khai;
 • Xác nhận của ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam về mức vốn điều lệ gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng;
 • Biên bản họp của các thành viên góp vốn;
 • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức nước ngoài góp vốn đóng trụ sở chính xác nhận;
 • Văn bản cam kết của các thành viên góp vốn đối với việc đáp ứng điều kiện để được cấp Giấy phép;
 • Văn bản về việc ủy quyền cho Đại Lý Thuế Gia Lộc thay mặt thành viên góp vốn để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp Giấy phép.

Trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản yêu cầu bổ sung, sửa đổi hồ sơ. Thời hạn bổ sung, sửa đổi hồ sơ của chủ đầu tư tối đa là 06 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy phép cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Bước 3: Thủ tục sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đăng báo hàng ngày trong 05 số báo liên tiếp về những nội dung chủ yếu như sau:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; tên, địa chỉ của chi nhánh nước ngoài;
 2. Nội dung, phạm vi và thời hạn hoạt động;
 3. Mức vốn điều lệ và số vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm; vốn được cấp của chi nhánh nước ngoài;
 4. Họ, tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
 5. Số và ngày cấp Giấy phép;
 6. Các nghiệp vụ bảo hiểm, nghiệp vụ môi giới bảo hiểm được phép kinh doanh.
  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài phải sử dụng một phần vốn điều lệ đã góp hoặc vốn được cấp để ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Mức tiền ký quỹ bằng 2% vốn pháp định;
  • Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy phép, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải hoàn tất các thủ tục dưới đây để chính thức hoạt động:
 7. Chuyển số vốn gửi tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ (hoặc vốn được cấp);
 8. Đăng ký mẫu dấu, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định pháp luật;
 9. Thiết lập hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
 10. Thực hiện các thủ tục đề nghị Bộ Tài chính phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ, phê chuẩn, đăng ký sản phẩm bảo hiểm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài), phê chuẩn các chức danh quản trị, điều hành;
 11. Ban hành các quy trình khai thác, giám định, bồi thường, kiểm soát nội bộ, quản lý tài chính và đầu tư, quản lý chương trình tái bảo hiểm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài).

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, khi doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận theo khoản 1 Điều 69 Luật kinh doanh bảo hiểm và khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật kinh doanh bảo hiểm thì phải tiến hành công bố theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Công ty luật Việt An, quý khách hàng quan tâm có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *