ĐẠI LÝ THUẾ GIA LỘC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CHỮ KÝ SỐ NHANH 24/24

HOTLINE: 0938.123.657 – 039.365.1247 – 08.5759.8368

Email: tuvan@tanthueviet.com – Website: www.tanthueviet.vn 

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty cổ phần

Xem thêm dịch vụ sửa cửa sắt tại nhà TPHCM của Mr Hoàng Toản.

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ……………;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty …………………..;

Và căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh.

Xét năng lực và phẩm chất Ông………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………………………….………..Giới tính:………………………..

Sinh ngày:………………..Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………do công an…….. cấp ngày:…………….

Địa chỉ thường trú:.………………………………………………………………..

Địa chỉ hiện tại:.………………………………………………………

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Và là người tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

 1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:
 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
 • Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc
 • Tuyển dụng lao động
 • Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty.
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty. Trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
 • Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty.
 • Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty.
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên.
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh.
 1. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:
 • Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán. Vì lợi ích chung hợp pháp của Công ty.
 • Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác. Không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị chấp thuận.
 • Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả. Thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị Công ty và chủ nợ biết.
 • Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty. Kể cả cho người quản lý.
 • Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này. Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết & Tải văn bản

Loader LoaderLoading…
EAD LogoEAD LogoTaking too long?
ReloadReload Reload document

|OpenOpen Open in new tab

Tải văn bản [16.87 KB]

Đối tác của Đại Lý Thuế Gia Lộc: dịch vụ kế toán, thiết kế website, dịch vụ hosting, chữ ký số, thành lập doanh nghiệp!

Dịch vụ đăng bài quảng cáo Danh sách website quảng cáo chuẩn 4.0 của Công ty TNHH Đa Lộc Tài – Cổng Thông Tin Quảng Cáo Truyền Thông Việt Net 4.0 (vietnetmedia.edu.vn)

Chúc bạn thành công! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *