điều kiện kinh doanh mua bán phế liệu theo quy định mới nhất hiện nay

Hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được quy định trong Nghị định số 38/2015/NĐ – CP và các văn bản hướng dẫn. Theo đó, các đơn vị được phép nhập khẩu phế liệu bao gồm:

– Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất;

– Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đơn vị đươc phép nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định riêng với từng đối tượng. Cụ thể:

1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng những điều kiện sau:

– Có kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

– Có bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu;

– Có công nghệ, thiết bị tái chế tái sử dụng phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nếu không thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp xử lý;
– Ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu theo quy định;

– Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng điều kiện sau:

– Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với đơn vị trực tiếp sử dụng phế liệu đã đáp ứng điều kiện tại mục 1 nêu trên;

– Ký quỹ đảm bảo phế liệu nhập khẩu;

– Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Như vậy, nếu công ty của quý khách muốn thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu thì phải đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 1; 2 và theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 41/2015/TT – BTNMT có quy định về hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *