Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phong Điền – Huế

Hướng dẫn chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phong Điền – Huế

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước khi chính

thức tạm ngừng kinh doanh.

Trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phong Điền – Huế

Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh

doanh choc ơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng (khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp số

68/2014/QH13).

Theo đó, chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phong Điền – Huế gồm:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21 Thông tư số 02/2019);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở

lên, của chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ

phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

– Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo:

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( nếu có)

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019).

Bước 2: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh

nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận

về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh (khoản 4 Điều 57 Nghị định số 78/2015).

Chi phí tạm ngừng kinh doanh do Gia Lộc thực hiện tại huyện Phong Điền – Huế

 

 

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tại huyện Phong Điền – Huế

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục

tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

Tạm ngừng kinh doanh có phải thông báo với thuế?

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh

doanh chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế (Điều 14 Thông tư số

151/2014/TT-BTC).

Như vậy, doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh. Việc gửi thông

báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (không phải của doanh nghiệp).

 

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Thành phố Huế

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện Phú Lộc

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Thị Xã Hương Trà

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện Phong Điền

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện Quảng Điền

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Thị xã Hương Thuỷ

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện A Lưới

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện Phú Vang

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huyện Nam Đông

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Tỉnh Thừa Thiên Huế

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Huế

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại huyện Hương Thủy

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hương Thủy

Nhận làm tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Hương Trà