THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI MÔN BÀI

0
48

 

THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI MÔN BÀI VÀ MỨC XỬ PHẠT

MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP

– Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC như sau:

Bậc Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Mã tiểu mục
1 Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 2862
2 Từ 10 tỷ trở xuống 2.000.000 2863
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 2864

Đối với văn phòng đại điện của doanh nghiệp không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì đóng thuế môn bài cả năm.

Doanh nghiệp thành lập từ 01/07 trở đi thì đóng thuế môn bài nửa năm .

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

1. Đối với doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh:Nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là cuối cùng của tháng.
Doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh:Nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất trong 30 ngày kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2. Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động

Không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài. Doanh nghiệp nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới thành lập. Kể cả trường hợp doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn kinh doanh (quy định tại khoản 2 điều 30 Công văn số 1279/TCT-CS)
Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh thì phải nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Theo quy định thông tư 166/2013/TT-BTC quy định như sau:

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC PHẠT (đvt: đồng)
01 đến 05 ngày  Phạt cảnh cáo
01 đến 10 ngày  400.000 – 1.000.000 
10 đến 20 ngày  800.000 – 1.200.000
20 đến 30 ngày   1.200.000 – 3.000.000
30 đến 40 ngày  1.600.000 – 4.000.000
40 đến 90 ngày  2.000.000 – 5.000.000