HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHO CÔNG TY KINH DOANH LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

0
12

Hướng dẫn hạch toán kế toán công ty bất động sản

Bạn đang làm kế toán cho công ty bất động sản nhưng hiện vẫn chưa nắm rõ về nghiệp vụ. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để nắm rõ hơn nhé

1. Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải tỏa để được quyền sử dụng đất, chi phí lập dự án khả thi

 

Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn
Có TK 331 -Phải trả người bán.
Có TK 111,112 ,……….

2. Dự án địa ốc khi có quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thầm quyền

 

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 228- Đầu tư dài hạn

3. Nhận khối lượng tư vấn, thiết kế… hoàn thành do các nhà cung cấp bàn giao, căn cứ hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá, hoá đơn ghi :

 

Nợ TK 241 -Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả người bán

– Trường hợp công trình, hạng mục công trình của dự án địa ốc tổ chức đấu thầu (giao thầu), căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, đơn giá trúng thầu,hóa đơn khối lượng hoàn thành, ghi :

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán

4. Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công:

 

– Căn cứ vào kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi :
Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp.
Có TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.
Có TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công.
Có TK 627- Chi phí sản xuất chung.

– Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất xây lắp hoàn thành thực tế, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp, quyết toán từng phần các công trình, hạng mục công trình, ghi :
Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

 

5. Chi tiền đền bù, chi phí khởi công, chi phí tổ chức công tác đền bù, di dời để giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất …, ghi :

– Khi đã có quyết định đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền:

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 111,112,331,311,341……..

– Nếu dự án chưa được phê duyệt, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì là 14TK 22

6. Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, ghi:

 

Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.

– Khi phát sinh chi phí bảo lãnh, lãi vay phải trả trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác 338

7. Khi căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình

 

Nợ TK 228- Đầu tư dài hạn khác
Có TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

8. Tiêu thụ sản phẩm địa ốc

 

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán
Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

9. Ngoài bút toán, đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ thì phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây nắp công trình

 

Có TK 335 – Chi phí phải trả

10. Khi kết chuyển giá vốn sản phẩm địa ốc( nền ; nhà)
Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 632- Giá vốn hàng bán

11. Đến cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

 

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 641- Chi phí bán hàng
Có TK 642 -Chi phí quản lý doanh nghiệp

12. Cuối kì chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh

 

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Có TK 911-Xác định kết quả kinh doanh

13. Doanh thu sản phẩm đọa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán

 

Nợ TK 11- Tiền mặt
Nợ 112-Tiền gởi ngân hàng
Nợ 131-Phải thu khách hàng
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333 1)

14. Đối với sản phẩm địa ốc đã được tiêu thụ thuộc dự án đầu tư địa ốc, dựa theo chi phí thực tế phát sinh và quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kết toán chi phí trích trước ( quyết toán xây lắp công trình, tiền sử dụng đất hạng mục công trình công cộng..) , bảng phân bổ chi phí.

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả
Có TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

– Đối sản phẩm địa ốc chưa tiêu thụ thuộc dự án địa ốc, dựa theo chi phí thực tế phát sinh, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, kết chuyển vào giá trị địa ốc,bảng phân bổ chi phí,
Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác
Có TK 241– Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

– Chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt khi quyết toán vốn đầu tư và phải thu hồi :
Nợ TK 138 – Phải thu khác
Có TK 241- Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: